STATUT

Statut
„Fundacji Aktywni całe życie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Aktywni całe życie” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Mariolę Dobosz, Mariolę Tarasiewicz i Małgorzatę Sadoch zwane dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym z dnia 23.11.2012 r. Rep A 1523/2012, sporządzonym przed notariuszem Mirosławą Stachyrą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

  1.  Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
  2.  Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla zrealizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.

§ 4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawować będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz sama może korzystać z podobnej pomocy.

§ 6

1. Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7

Celem Fundacji jest wszechstronne działanie na rzecz osób starszych, a w szczególności:
1) promocja idei aktywnego starzenia się i wiedzy osób starszych na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, psychicznych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem;
2) promocja działań mających na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i usprawnienie ich funkcjonowania, tak by mogły one jak najdłużej pozostać niezależne;
3) poprawienie jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność ukierunkowaną na eliminowanie ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze (fizycznych i psychicznych);
4) podnoszenie stanu świadomości osób starszych na temat roli aktywności psychicznej dla zachowania sprawności intelektualnej;
5) przygotowywanie programów i prowadzenie kursów mających na celu zapobieganie pogorszeniu się z wiekiem funkcji intelektualnych;
6) edukacja osób starszych z różnych dziedzin i promocja oferty edukacyjnej;
7) wspieranie środowisk lokalnych w zwiększaniu różnorodności i poprawie oferty edukacyjnej dla osób starszych;
8) kształcenie kadry dla edukacji osób starszych w zakresie usprawniania funkcji mózgu;
9) popularyzacja działań mających na celu przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych;
10) promocja aktywności społecznej poprzez tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych;
11) promocja idei uczestnictwa osób starszych w kulturze oraz tworzenie warunków dla tego uczestnictwa;
12) popularyzacja aktywności fizycznej, aktywności turystyczno-rekreacyjnej i wypoczynku osób starszych;

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
1) publiczne kampanie edukacyjne organizowane w zakresie realizacji celów Fundacji;
2) publiczne kampanie informacyjne prowadzone przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów;
3) organizowanie konferencji naukowych, szkoleń i innych akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym;
4) organizowanie i prowadzenie seminariów edukacyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji;
5) inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie programów edukacyjnych, w tym w zakresie utraty funkcji psychicznych;
6) wspieranie rodzin w opiece nad osobami starszymi w zakresie utraty funkcji psychicznych.
7) organizowanie olimpiad i teleturniejów w zakresie realizacji celów fundacji;
8) budowanie systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym;
9) prowadzenie badań własnych i zleconych, w tym szczególnie w zakresie aktywizacji starszych ludzi i przeciwdziałania fizycznym, psychicznym i społecznym zmianom w starszym wieku;
10) inicjowanie i udział w działaniach mających na celu tworzenie placówek o profilu uwzględniającym potrzebę aktywizacji osób starszych i organizowanie ich działalności;.
11) wspieranie działań mających na celu rozszerzenie dostępności starszych osób do usług społecznych, m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i turystycznych, rozrywkowych;
12) prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, oświatowej i turystycznej;
13) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą w zakresie produkcji, handlu i usług we wszystkich branżach gospodarczych.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową.

§ 9

Fundacja może inicjować i organizować akcje charytatywne mające na celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Fundacji, jak również współpracować z osobami prawymi i fizycznymi, których cele są zbliżone z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 ( tysiąc zł.) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte lub wytworzone przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów, zbiórek i imprez publicznych;
2) subwencji osób fizycznych i prawnych;
3) dotacji i kwot wsparcia z krajowych programów i funduszy celowych oraz europejskich i światowych środków pomocowych przeznaczonych na realizację zadań zbieżnych z celami działania Fundacji;
4) dochodów z kapitałów pieniężnych i instrumentów finansowych ,
5) dochodów z działalności gospodarczej, którą prowadzi w rozmiarach służących realizacji jej celów oraz praw majątkowych;
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
7) innych wpływów.
2. Dochody Fundacji wykorzystywane są wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.

§ 12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 13

Organem Fundacji są: Zarząd oraz Rada Fundacji.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Fundatorom służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
5. Zarząd Fundacji:
1) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów, wyniki
społeczne oraz finansowo- gospodarcze,
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3) tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, biura, zakłady, agencje i inne placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje,
4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
a) przyjmuje subwencje, darowizny i zapisy,
b) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
c) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
d) podejmuje decyzje w zakresie nabywania i zbywania środków trwałych, w tym nieruchomości, akcji, obligacji lub udziałów w spółkach prawa handlowego,
e) decyduje w zakresie lokowania środków finansowych Fundacji, nabywania instrumentów finansowych, udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz zaciągania pożyczek i innych zobowiązań w imieniu Fundacji,
f) określa wewnętrzne zasady gospodarki finansowej i księgowej.

§ 15

Zarząd podejmuje uchwały większością głosów .

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes i jeden z członków Zarządu działający łącznie.

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, doradczym i opiniodawczym Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. Rada Fundacji w szczególności:
1) przyjmuje coroczne sprawozdania Fundacji ze swojej działalności sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach,
2) zatwierdza roczny plan ekonomiczno-finansowy Fundacji oraz Bilans i Rachunek wyników;
3) akceptuje, zaproponowane przez Zarząd Fundacji główne kierunki działalności Fundacji w postaci Rocznego planu.
3. Rada Fundacji w swych działaniach nie podlega Zarządowi.
4. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V
Zmiana statutu
§ 18

Zmiana Statutu nie może naruszać celów Fundacji.

§ 19

1. Zmiany Statutu mogą dokonać Fundatorzy na posiedzeniu.
2. Decyzje na posiedzeniach Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

§ 20

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 21

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w tej mierze podejmują Fundatorzy.

§ 22

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z późn. zm.) instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów.